Reklamace a formuláře

Formuláře ke stažení

Reklamační podmínky

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje:
Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a pro Spotřebitele i § 2161 až 2174 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ a pro Spotřebitele § 2161 až 2164 NOZ.

2. Vady, za které neseme odpovědnost:
Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na zboží uvedeno jinak. Nejste-li Spotřebitelem, odpovídáme Vám pouze za vady, které má zboží při převzetí. Upozorňujeme, že při srovnání dodaného zboží může být drobný rozdíl v barevnosti dodaného zboží oproti barvě nebo struktuře materiálu, jak se jeví na monitoru počítače, tabletu či mobilního telefonu, vzhledem k různé rozlišovací schopnosti monitorů. Taková drobná odchylka proto není důvodem pro reklamaci.

3. Jaké nároky můžete v případě vady na zboží požadovat?

A. Pokud jste Spotřebitel:

 • • Jde o vadu odstranitelnou a není-li to neúměrné (tj. zejména když lze odstranit vadu bez zbytečného odkladu), máte nárok na bezplatné odstranění vady.
 • • Jde o vadu sice odstranitelnou, ale vyskytuje se opakovaně i po opravě anebo se vyskytne větší počet vad a kvůli tomu nelze zboží řádně užívat, máte nárok na dodání nové věci (anebo nové součásti, týká-li se vada jen součásti věci) anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z nároků nevyužijete anebo by bylo neúměrné s ohledem na charakter a rozsah vady uplatnit odstoupení od Smlouvy nebo dodání nové věci (tj. nešlo by o vadu, která je podstatným porušením Smlouvy), můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • • Jde o vadu neodstranitelnou, která je podstatným porušením Smlouvy, máte nárok na dodání nové věci anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z těchto nároků nechcete využít, máte právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Při nepodstatném porušení Smlouvy máte nárok na slevu z kupní ceny.
 • • Není-li možné dodání nové věci namísto původní vadné, anebo pokud bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo by Vám zjednání nápravy činilo značné obtíže, máte máte také právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
  Volbu svého nároku nám sdělte bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

B. Pokud nejste Spotřebitel:
Je-li vada zboží podstatným porušením Smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste zboží nechtěli koupit), můžete volit mezi těmito nároky:

 • • odstranění vady opravou,
 • • dodání nové věci bez vad,
 • • přiměřená sleva z kupní ceny,
 • • odstoupení od Smlouvy.
  Volbu nároku je nutné nám sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak máte práva jen jako při nepodstatném porušení Smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy byste požadovali odstranění vady a my vadu neodstranili v přiměřené lhůtě anebo bychom Vám rovnou sdělili, že vadu neopravíme. V takových případech můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo odstoupit od Smlouvy.
  Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, můžete volit mezi těmito nároky
 • • odstranění vady opravou,
 • • přiměřená sleva z kupní ceny.
  Pokud zvolíte odstranění vady a my bychom to nezvládli včas anebo vadu odmítli opravit, můžete požadovat slevu z kupní ceny anebo od Smlouvy odstoupit.
  Upozorňujeme, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez našeho souhlasu.

4. Kdy práva z vadného plnění Kupujícímu (ani když je Spotřebitelem) nenáleží?
Práva z vadného plnění Vám nenáleží:

 • • pokud byste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili,
 • • pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním,
 • • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • • při opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které věc měla v době, kdy jste ji převzali,
 • • vyplývá-li to z povahy věci (typicky již Kupujícím použité zboží určené pro jednorázové užití),
 • • při pozdním uplatnění reklamace.

5. Uplatnění reklamace:
Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Pokud byste vadu sice uplatnili v reklamační lhůtě, ale až později, než jste ji mohli zjistit (typicky když vadu jednoduše zjistitelnou hned po předání uplatníte až ke konce reklamační lhůty), můžete tím přijít o možnost volby mezi nároky na vyřízení reklamace anebo v případě soudního sporu by soud nemusel nárok přiznat, pokud bychom namítli pozdní uplatnění reklamace.
O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem nebo přímo vyplněním reklamačního protokolu na webovém rozhraní. Reklamaci učiněnou e-mailem můžete uplatnit jak „volnou formou“, tak vyplněním reklamačního protokolu, což prosím preferujte. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, vždy uveďte popis reklamované závady a návrh řešení reklamace (uplatňovaný nárok). Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení. Pokud je na základě Vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce, žádáme vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako Kupující jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: imix-eshop@seznam.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento nám bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nám dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.
Reklamované zboží neposílejte zpět před uplatněním reklamace. Vyčkejte prosím až se Vám ozveme a domluvíme se, zda vůbec bude nutné zboží posílat zpět. V konkrétním případě může být reklamace řešena i jen na základě zaslané foto nebo videodokumentace, zejména v případě drobnější vady, která by byla řešena poskytnutím slevy. Pokud bude pro posouzení reklamace nutná osobní prohlídka zboží z naší strany, domluvíme se, zda budete zboží zasílat zpět sami anebo případně zajistíme my anebo se přijedeme na zboží podívat přímo k Vám. Pokud navrhneme zaslání zpět, dáme Vám i informaci o vhodném způsobu zabalení k přepravě a vhodném přepravci.

close Nákupní košík
close Nákupní košík

Registrovat se

Nová registrace

Máte již účet?
Přihlásit se - Resetovat heslo